Jakie działania dla pracodawców planuje zrealizować zespół z Instytutu Medycyny Pracy w ramach projektu?

W trakcie realizacji projektu zespół IMP będzie m.in.:
• wspierał osoby wdrażające działania prozdrowotne w firmach poprzez możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji udzielanych przez ekspertów IMP;
• rozwijał kompleksowy model przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo i wczesne interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym zawodzie;
• opracowywał narzędzia (kwestionariusze) pomocne w zakładach pracy w diagnozie potrzeb i oczekiwań zdrowotnych personelu, ocenie kultury organizacyjnej dotyczącej zdrowia oraz ewaluacji działań prozdrowotnych podjętych wśród pracowników;
• organizował kampanie edukacyjne, webinaria i konferencje dotyczące wpływu czynników zawodowych, środowiskowych i związanych ze stylem życia na stan zdrowia oraz sposoby zarządzania tym wpływem;
• upowszechniał ideę promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście potrzeby wzmacniania i wydłużania ich zdolności do wykonywania pracy.

Jednym z ważnych działań podejmowanych w projekcie są konsultacje dotyczące działań prozdrowotnych realizowanych w zakładach pracy. Do kogo są one adresowane?

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie firmy zlokalizowane w Polsce, niezależnie od wielkości, formy własności i profilu działalności oraz zaawansowania realizowanych działań prozdrowotnych dla pracowników. Zapraszamy do kontaktu pracodawców, menadżerów, specjalistów HR, PR, EB, CSR, BHP i medycyny pracy.

Jakie tematy dotyczące zarządzania zdrowiem personelu mogą być omawiane w trakcie konsultacji?

Zakres tematyczny konsultacji jest bardzo szeroki. W ich trakcie od ekspertów IMP można uzyskać informacje m.in.:
• jak poprzez wpływ na styl życia pracowników podnieść produktywność i ograniczyć absencję wynikającą z chorób, dolegliwości i procesów starzenia się personelu;
• jak prowadzić diagnozę potrzeb zdrowotnych personelu;
• jak podnieść skuteczność benefitów prozdrowotnych i działań w sferze wellbeing;
• jak zaplanować, wdrożyć i rozwijać strategię promocji zdrowia personelu;
• jak ocenić fizyczne obciążenie pracą na różnych stanowiskach oraz związane z nim ryzyko zawodowe, a także wykorzystać wyniki tej oceny dla poprawy warunków pracy i wzmacniania zdrowia pracowników;
• jak dokonać oceny ergonomicznej stanowisk pracy, urządzeń i narzędzi pracy, organizacji i sposobów jej wykonywania oraz zaplanować i wdrożyć działania naprawcze;
• jak zapobiegać negatywnym skutkom zdrowotnym pracy zmianowej oraz realizować działania edukacyjne i profilaktyczne w tym zakresie;
• jak ocenić ryzyko zawodowe w odniesieniu do czynników chemicznych w środowisku pracy oraz przygotować zalecenia dla pracowników eksponowanych na te czynniki;
• jak ocenić ryzyko zawodowe w odniesieniu do czynników biologicznych oraz przygotować zalecenia profilaktyczne dla pracowników eksponowanych na te czynniki;
• jak dostosować warunki pracy do aktualnych zaleceń sanitarnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w związku z pandemią COVID-19;
• jak ocenić celowość wykonywania u pracowników badań genetycznych dotyczących wrażliwości na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy, z uwzględnieniem prawnych i etycznych ograniczeń takich badań;
• jak ocenić psychospołeczne warunki pracy i ich wpływ na zdrowie, samopoczucie, zadowolenie i efektywność pracy oraz jak realizować działania edukacyjne i interwencyjne adresowane do różnych grup zawodowych;
• jak przeciwdziałać wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo i wczesne interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym zawodzie.

Jaka jest forma udzielanych konsultacji?

Dla wspólnego bezpieczeństwa w dobie pandemii COVID-19 preferujemy kontakt mailowy, telefoniczny lub w formie telekonferencji. W zależności od sytuacji epidemicznej istnieje możliwość kontaktu osobistego w siedzibie IMP (ul. Św. Teresy 8, Łódź).

W jaki sposób mogę nawiązać kontakt z Centrum Konsultacyjnym IMP w sprawie przedyskutowania działań prozdrowotnych realizowanych w moim zakładzie pracy?

Zapotrzebowanie na konsultację wraz z ich zakresem tematycznym lub konkretnym pytaniem, na które ma odpowiedzieć ekspert IMP, należy zgłaszać mailowo na adres pracanazdrowie@imp.lodz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie projektu (https://pracanazdrowie.pl/konsultacje/). W ciągu 3 dni roboczych od wysłania wiadomości ekspert IMP podejmie kontakt w celu ustalenia konkretnego terminu konsultacji lub bezpośrednio odpowie na zadane pytania.
Dodatkowo Centrum Konsultacyjne uruchomiło możliwość kontaktu telefonicznego. Pod numerem telefonu 42 631 45 38 można uzyskać wszelkich informacji organizacyjnych dotyczących konsultacji (w tym m.in. umówić ich termin).

Gdzie mogę uzyskiwać bieżące informacje o projekcie?

Podstawowym źródłem danych o projekcie jest strona www.pracanazdrowie.pl. Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat bieżących i planowanych przedsięwzięć (m.in. szkoleń i konsultacji działań prozdrowotnych w firmach), a także produkty projektu (m.in. opracowane poradniki czy kwestionariusze pomocne w przeprowadzaniu diagnozy potrzeb i ocenie wdrożonych działań z zakresu promocji zdrowia pracowników).
Ponadto informacje o projekcie na bieżąco są uzupełniane na:
• Facebook’u projektu Praca na Zdrowie: https://www.facebook.com/PracaNaZdrowie/
• Facebook’u Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi: https://www.facebook.com/implodz/
• Facebook’u Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy: https://www.facebook.com/KrajoweCentrumPromocjiZdrowiaWMiejscuPracy/
• Facebook’u Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego: https://www.facebook.com/KlinikaIMP/
• LinkedIn Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi: https://pl.linkedin.com/company/instytut-medycyny-pracy-w-łodzi
• LinkedIn Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy: https://www.linkedin.com/company/krajowe-centrum-promocji-zdrowia-w-miejscu-pracy/
• Kanale YouTube Praca na zdrowie: https://www.youtube.com/channel/UCIe06PCfApCLDdaUsprendw

Jestem zainteresowany uzyskaniem Certyfikatu Menadżera Promocji Zdrowia. Jednym z warunków jego otrzymania jest uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na temat zarzadzania zdrowiem personelu w firmach. Czy w nowej edycji NPZ planowane są tego rodzaju wydarzenia?

W ramach projektu IMP planuje zorganizować webinaria dla pracodawców i profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem zdrowiem pracowników (w tym służby medycyny pracy). Łącznie w latach 2022 – 2025 będzie to 9 wydarzeń tego rodzaju. Ponadto pod koniec 2025 roku odbędzie się konferencja podsumowująca realizacje projektu.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu (www.pracanazdrowie.pl) oraz naszych mediów społecznościowych, w których na bieżąco będziemy Państwa informować o naszej ofercie szkoleniowej.

W poprzedniej edycji NPZ Instytut wydawał różnorodne publikacje (monografie, raporty z sondaży przeprowadzonych wśród pracowników i pracodawców, broszury) dotyczące zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu zakładów pracy. Stanowiły one cenne źródło informacji dla praktyków promocji zdrowia w firmach. Czy w nowej edycji NPZ planujecie Państwo publikować podobne materiały?

W ramach nowej edycji NPZ IMP zamierza opracować szereg publikacji wspierających pracodawców, specjalistów BHP, HR i medycyny pracy w realizacji działań na rzecz zdrowia różnych pokoleń personelu. Są to m.in.:
• narzędzia (kwestionariusze) do zaimplementowania w zakładach pracy służące diagnozie potrzeb i oczekiwań zdrowotnych personelu, ocenie kultury organizacyjnej związanej ze zdrowiem, a także ewaluacji jakości i efektów wdrożonych działań prozdrowotnych;
• przetłumaczony i zaadaptowany do warunków polskich „Toolkit for Workplaces”, będący efektem międzynarodowego projektu CHRODIS PLUS, zawierający cenne wskazówki dotyczące organizacji promocji zdrowia w zakładach pracy w siedmiu obszarach tematycznych: odżywianie, aktywność fizyczna, ergonomia, zdrowie psychiczne, powroty do pracy po długotrwałej chorobie, klimat społeczny w organizacji, ograniczanie konsumpcji substancji psychoaktywnych (https://eurohealthnet-magazine.eu/chrodis-plus-toolkit-for-workplaces-for-employee-health/);
• pakiet materiałów dla profesjonalistów służby medycyny pracy m.in. dotyczący przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu personelu z rynku pracy poprzez poradnictwo i wczesne interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym zawodzie.

Jednym z trudniejszych działań na etapie przygotowań firmy do promowania zdrowia personelu jest ustalenie priorytetowych problemów zdrowotnych do rozwiązania w trakcie takich przedsięwzięć. Czy w ramach aktualnej edycji NPZ menadżerowie promocji zdrowia mogą liczyć na wsparcie ekspertów IMP w przeprowadzaniu takiej diagnozy?

Sondaż IMP zrealizowany w reprezentacji średnich i dużych zakładów pracy w Polsce potwierdza, że niewiele firm (37%) zna potrzeby zdrowotne swoich pracowników. Tymczasem dobra diagnoza potrzeb i oczekiwań zdrowotnych załogi i na tej podstawie dobranie właściwych celów przedsięwzięć prozdrowotnych w firmie jest jednym z kluczowych warunków ich powodzenia. W związku z tym w najnowszej edycji NPZ Instytut Medycyny Pracy zaplanował działania wspierające menadżerów promocji zdrowia w przeprowadzaniu odpowiedniej diagnozy potrzeb i oczekiwań zdrowotnych personelu. Należą do nich:
• konsultacje z ekspertami IMP, w trakcie których możecie Państwo przedyskutować poszczególne etapy i sposoby przeprowadzania takiej diagnozy;
• opracowanie i upowszechnienie narzędzi służących realizacji takiej diagnozy w zakładach pracy:
o kwestionariusza do subiektywnej oceny stanu zdrowia personelu (2021 r.),
o kwestionariusza do oceny zachowań i postaw personelu wobec zdrowia (2022 r.),
o kwestionariusza do diagnozy kultury organizacyjnej związanej ze zdrowiem (2023 r.),
a także instrukcję ich wykorzystania w firmach i rekomendacje dotyczące sposobu opracowania i interpretacji zgromadzonych danych;
• webinaria w trakcie których przybliżymy Państwu zasady organizacji i przeprowadzania prac związanych z gromadzeniem danych wyjściowych na temat zdrowia personelu, w tym praktyczne aspekty wykorzystania opracowanych kwestionariuszy.