Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera (IMP) powstał w 1954 roku. Jest placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami związanymi z szeroko rozumianą ochroną zdrowia osób pracujących. IMP jest jedyną w Polsce jednostką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką medycyny pracy i, co należy w szczególności podkreślić, realizuje swoje działania w oparciu o kompleksowy model badawczy zdrowia i środowiska. W podejściu tym uwzględniane są wszelkie aspekty zdrowia pracownika – zgodnie z zalecaną obecnie strategią tzw. całkowitego zdrowia pracownika – obejmujące nie tylko wpływ narażenia zawodowego, ale również wpływ środowiskowy, związany ze stylem życia oraz działaniem czynników obecnych w środowisku pozazawodowym.

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac wdrożeniowych i eksperckich oraz realizacja działalności promocyjnej, leczniczej i szkoleniowej w zakresie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa powodowanych przez czynniki występujące w środowisku pracy i zamieszkania.

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy funkcjonuje od 1 grudnia 1996 r. w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra hab. med. J. Nofera w Łodzi. Jesteśmy czołowym w kraju ośrodkiem badawczo – wdrożeniowym, zajmującym się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Tworzymy interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą socjologowie, pedagodzy, specjalista zdrowia publicznego oraz specjalista do spraw marketingu społecznego. Braliśmy udział w ponad 20 projektach międzynarodowych oraz w projektach wykonywanych w ramach Strategicznych Programów Rządowych. Nasi eksperci są autorami cenionych poradników dla pracodawców oraz narzędzi do ewaluacji programów promocji zdrowia w firmach. Od 2001 roku jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (ENWHP – European Network for Workplace Health Promotion) i jesteśmy wyłącznym reprezentantem ENWHP w naszym kraju jako tzw. Narodowe Biuro Kontaktowe (NCO).

Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia inicjuje, planuje, organizuje i prowadzi badania naukowe i prace wdrożeniowe mające na celu wzmacnianie potencjału zdrowia, w tym dotyczące oceny wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na zdrowie i zdolność do pracy, metod oceny obciążenia pracą o różnym charakterze, przygotowania i wdrożenia programów profilaktycznych mających na celu wzmacnianie zdrowia pracujących, w zakresie prewencji nadmiernego obciążenia pracą, przeciążeń i urazów mięśniowo-szkieletowych oraz ergonomicznych rozwiązań stanowisk pracy.