Centrum Konsultacyjne

Czego dotyczą konsultacje?

Multidyscyplinarny zespół Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP) udziela bezpłatnych konsultacji dotyczących planowania, doskonalenia działań, oceny przebiegu i efektów programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników. Udzielamy również wsparcia w zakresie metod oceny fizycznego obciążenia pracą; metod oceny ergonomicznej stanowisk pracy, urządzeń i narzędzi pracy, organizacji i sposobów jej wykonywania; oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do czynników chemicznych i biologicznych w środowisku pracy oraz psychospołecznych warunków pracy. Prowadzimy także działania edukacyjne oraz konsultacyjne adresowane do profesjonalistów służby medycyny pracy mające na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo i wczesne interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku/w wyuczonym zawodzie.

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie firmy zlokalizowane w Polsce, niezależnie od wielkości, formy własności i profilu działalności oraz zaawansowania realizowanych działań prozdrowotnych dla pracowników. Udział w konsultacjach jest nielimitowany oraz bezpłatny. Zapraszamy do kontaktu pracodawców, menadżerów, specjalistów HR, PR, EB, CSR, BHP oraz lekarzy i pielęgniarki służby medycyny pracy.

Gdzie?

Konsultacje odbywają się zdalnie – telefonicznie bądź w formie telekonferencji. W zależności od sytuacji epidemicznej istnieje możliwość umówienia spotkania w siedzibie firmy lub w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi (Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8).

Jak umówić konsultacje?

Wystarczy wysłać mail na adres pracanazdrowie@imp.lodz.pl lub wypełnić formularz załączony poniżej. W treści wiadomości lub w formularzu należy podać informację, który temat z oferty konsultacji będzie głównym tematem rozmowy. W ciągu 3 dni roboczych od wysłania wiadomości ekspert IMP podejmie kontakt w celu ustalenia konkretnego terminu konsultacji lub bezpośrednio odpowie na zadane pytania. Informacji organizacyjnych dotyczących konsultacji udzielamy też telefonicznie: 42 6314 685.

Co nas wyróżnia?

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji wdrożeń programów wspierających zdrowie pracowników, w prowadzeniu badań naukowych, realizacji kilkudziesięciu projektów (krajowych i międzynarodowych) oraz działalności szkoleniowej. Jesteśmy autorami uznanych międzynarodowych poradników i narzędzi oceny programów promocji zdrowia.

Jakie są korzyści dla firmy?

Firma biorąca udział w konsultacjach ma możliwość m.in.:

  • poznać nowe, skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów;
  • ograniczyć ryzyko niepowodzeń, jakie towarzyszy realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych w firmie;
  • lepiej zintegrować działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym;
  • podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści;
  • zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi;
  • zwiększyć zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia i uczestnictwo w oferowanych działaniach;
  • doskonalić zarządzanie przedsięwzięciami prozdrowotnym i kompetencjami zespołu projektowego, wdrażającego i oceniającego efekty takich wdrożeń;
  • wypromować się jako pracodawca dbający o zdrowie personelu.

Na czym polegają konsultacje?

Konsultacje składają się z kilku elementów:

Rozpoznanie– na początku poznajemy podstawowe informacje o firmie, prowadzonych działaniach prozdrowotnych, napotykanych trudnościach, oczekiwaniach itp. Takie rozpoznanie służy temu, by móc jak najlepiej dopasować wskazówki do potrzeb i możliwości firmy. Ze względu na różnorodność firm, nie ma jednej gotowej recepty na program prozdrowotny dla pracowników. Każdy program musi być „szyty na miarę”.

Rekomendacje– wskazujemy mocne i słabe strony podejmowanych inicjatyw, proponujemy sposoby udoskonalenia prowadzonych działań, wspólnie omawiamy możliwości i sposoby ich wdrożenia. Analizujemy także zgłaszane trudności i wyzwania, które pojawiły się w toku realizacji programu prozdrowotnego i poszukujemy możliwych rozwiązań.

Pisemne sprawozdanie – po spotkaniu przekazujemy pisemne podsumowanie wraz z rekomendacjami.

 

Zgłoś się na konsultacje za pomocą formularza

 

Po skorzystaniu z usług Centrum Konsultacyjnego zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety satysfakcji z usług udzielanych w ramach Centrum Konsultacyjnego, która ma na celu dążenie do zwiększenia zadowolenia klientów z prowadzonych usług, chęć uzyskania informacji nt. ich potrzeb i ulepszanie oferowanych konsultacji.

Link do ankiety dostępny jest tutaj.