Tytuł Projektu

“Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”

Źródło finansowania

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020, finansowany przez Ministra Zdrowia

Główny wykonawca

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

Cele projektu

Zwiększenie motywacji i kompetencji pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i profesjonalistów służby medycyny pracy do realizacji programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników w średnich i dużych zakładach pracy.
Ukształtowanie wśród pracodawców, menedżerów, specjalistów HR ze średnich i dużych zakładów pracy, profesjonalistów służby medycyny pracy przekonań i postaw sprzyjających wdrażaniu programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników.
Nauczenie zasad i metodyk tworzenia, wdrażania i oceny programów zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.

Materiały opracowane w ramach projektu:

Co bezpłatnie oferujemy firmom?

 • dotyczące planowania i wdrażania działań prozdrowotnych dla swoich pracowników
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych, publikacji, materiałów online
 • Udział w konferencjach, seminariach
 • Możliwość zapoznania się z wynikami najnowszych badań firm i dobrych praktyk
 • Udział w 
 • Możliwość ubiegania się o 

Udział firmy w projekcie daje również możliwość promowania jej działań prozdrowotnych, m.in. na stronach internetowych koordynatora oraz partnerów Projektu, Facebook`u, w tradycyjnych przekazach medialnych, w raportach tematycznych i publikacjach naukowych, na krajowych i międzynarodowych konferencjach, etc.

Udział w projekcie to także doskonała okazja do nawiązywania kontaktu z innymi firmami i możliwość wymiany doświadczeń.

Dlaczego taki projekt?

Starzenie się społeczeństwa to współcześnie jeden z kluczowych problemów nie tylko dla zdrowia publicznego, ale także dla gospodarki państwa. W związku z tym, w wielu dokumentach dotyczących polityki społecznej, wskazuje się potrzebę wydłużania zdolności obywateli do prowadzenia witalnego, samodzielnego, satysfakcjonującego i produktywnego życia (bez ograniczeń wynikających z chorób i innych form dysfunkcji organizmu), w tym zwłaszcza wydłużania zdolności do wykonywania pracy.

Dobre zdrowie i dobra kondycja

Jednym z kluczowych dokumentów w tym obszarze są przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020

Rekomendacje zamieszczone w tym dokumencie dotyczą m.in. potrzeby opracowania i wdrożenia programów ukierunkowanych na:

 • eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,
 • opracowanie i upowszechnienie programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia, związanych z przeciwdziałaniem chorobom stanowiącym przyczynę dezaktywizacji zawodowej,
 • tworzenie warunków pracy przyjaznych pracownikom oraz
 • stosowania rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem.

Taka sama idea wyrażona została w 

Jednym z jego celów jest:

Promocja aktywnego i zdrowego starzenia, realizowana m.in. poprzez działania edukacyjne, w tym edukację pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników.

Dobre zdrowie idzie w parze

Dlaczego projekt adresowany jest do zakładów pracy?

Zakłady pracy są miejscem, w którym realizować można cele zdrowia publicznego – wdrażać polityki, programy, działania ochraniające i wzmacniające zdrowie pracujących, opóźniające procesy starzenia się pracowników (m.in. aktywizacja i wsparcie dla prowadzenia zdrowego stylu życia, racjonalnego korzystania z opieki medycznej). Takie cele leżą również w interesie pracodawców (np. zmniejszenie absencji i fluktuacji, zwłaszcza doświadczonych i wysoko kwalifikowanych kadr, wzrost produktywności i zaangażowania personelu, poprawa wizerunku firmy etc.). W tym kontekście szczególną rolę pełnią zakłady pracy, zwłaszcza średnie i duże, które często w odróżnieniu od mniejszych firm, posiadają infrastrukturę społeczną najlepszą dla wdrażania programów zarządzania zdrowiem, w tym starzejących się pracowników.

Składają się na nią m.in.:

 • wyspecjalizowane struktury BHP, HR,
 • opieka profilaktyczna sprawowana przez służbę medycyny pracy,
 • rozwinięte tradycje działań prozdrowotnych i socjalnych.

Problem polega na tym, że mimo wielu korzyści, w obiektywnych badań badań (Puchalski, Korzeniowska, 2017), działania tego typu rzadko realizowane są w zakładach pracy w Polsce. Stąd wynika potrzeba wielostronnego zaktywizowania zakładów pracy do ich implementacji.

Jedną z dróg takiej aktywizacji jest edukacja pracodawców, menedżerów i innych osób mających wpływ na inicjatywy podejmowane w zakładach pracy, ukazująca korzyści osiągane dzięki wdrożeniu programów zdrowego starzenia się i ucząca zasad realizacji takich programów.

Korzyści z wdrażania programów zarządzania

Analizy  dowodzą, że chociaż co druga firma podejmuje jakąś aktywność w obszarze promocji zdrowia swojego personelu, to tylko 0,7% z nich robi to z chęci przeciwdziałania skutkom starzenia się załogi. Zatem świadomość tego wyzwania jest zupełnie marginalna. Jednocześnie brakuje badań pokazujących, jaki jest stosunek pracodawców/menedżerów nie tylko do ogólnie pojętego zdrowia w firmie, ale też do specyficznego problemu starzenia się.

Badania prowadzone w średnich i dużych firmach systematycznie od 1998 r. przez pokazują, że w obszarze zarządzania kwestiami związanymi ze zdrowiem, nową istotną grupą stali się menedżerowie HR, chociaż z racji swojego wykształcenia, na ogół słabo przygotowaną do zarządzania w tym specyficznym obszarze. Wynika to m.in. z faktu, że w systemach kształcenia menedżerów w naszym kraju brakuje kierunków i przedmiotów dotyczących zarządzania zdrowiem w zakładach pracy, brak jest też podręczników/monografii/poradników i innych materiałów edukacyjnych (np. wizualnych) opisujących modelowe programy zdrowego starzenia się.

Pilną potrzebą jest zatem rozpoznanie sposobów myślenia menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie sprawami zdrowia w firmach, by przekazywać im niezbędne informacje komunikując się z nimi w oparciu o wartości i cele właściwe ich profesji.

Projektowane zadania adresowane są do dwóch głównych grup o kluczowym znaczeniu dla upowszechnienia w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników. Pierwsza to pracodawcy i menedżerowie zarządzający zakładami pracy – to od nich zależy strategiczna decyzja o zaangażowaniu się firmy w takie działania.

Drugą grupą są profesjonaliści zarządzania zasobami ludzkimi (HR) w zakładach pracy – aktualnie to głównie w ich kompetencjach lokują się kwestie operacyjnego zarządzania sprawami szeroko pojmowanego zdrowia w firmach, oni też często są kadrą wykonawczą wielu działań prozdrowotnych realizowanych w firmach.

W ostatnich latach z braku środków publicznych na rozwój promocji zdrowia w miejscu pracy w naszym kraju nie były prowadzone żadne szeroko zakrojone działania na rzecz zwiększania kompetencji pracodawców, menedżerów i kadry firm w zakresie zakładowych programów prozdrowotnych, w tym skoncentrowanych na zachowaniu zdolności do pracy starzejącej się populacji pracowników. Istnieje więc pilna potrzeba rozwoju, aktualizacji wiedzy i umiejętności wskazanych grup docelowych w zakresie przygotowania oraz implementacji działań oraz programów poświęconych tej problematyce.

Jesteśmy przekonani, że realizowany Projekt, przyczyni się do poprawy sytuacji w przedstawionym zakresie.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, a przede wszystkim takie, które są zainteresowane prowadzeniem i poprawą jakości działań na rzecz zdrowia pracowników, w kontekście zmieniającej się struktury wiekowej kadry firm, starzenia się personelu

diagram - do udziału w projekcie zaprosiliśmy