Źródło finansowania

Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025, finansowany przez Ministra Zdrowia

Nazwa programu

Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025

Nazwa zadania

Cel operacyjny: 5: Wyzwania demograficzne

Zadanie 10 Narodowego Programu Zdrowia pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”

Tytuł Projektu

„Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”

Wartość finansowania

3 299 999 zł

Główny wykonawca

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

Uzasadnienie i założenia projektu

Jednym z największych osiągnięć medycyny i zdrowia publicznego jest wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia. W Polsce w 2020 roku długość życia mężczyzn wynosiła 73 lata, natomiast długość życia kobiet 81 lat. Istotnym w kontekście aktywności zawodowej, rodzinnej i społecznej jest długość życia w zdrowiu, która wynosiła 61 lat (82% długości życia) dla mężczyzn i 64 lata (79% długości życia) dla kobiet. Wydłużenie życia w połączeniu ze spadającą liczbą urodzeń, przyczynia się do wzrostu udziału osób starszych w populacji (prognozy demograficzne GUS wskazują, że w 2050 roku udział osób w wieku powyżej 65 lat wyniesie 33%). W konsekwencji coraz liczebniejsze grupy wiekowe 50-59/64 i 60/65+ stanowią istotny potencjał pracowników w określonych sektorach zatrudnienia. Kluczowe jest więc zatrzymywanie tych grup wiekowych na rynku pracy poprzez podejmowanie działań na rzecz zachowywania, a nawet wzmacniania ich zdolności do pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że stan zdrowia jest najważniejszą determinantą zdolności do pracy, a utrata zdolności do pracy z wiekiem jest związana w znacznie większym stopniu z pojawiającymi się problemami zdrowotnymi niż z fizjologicznym starzeniem się organizmu, pracownicy oraz pracodawcy powinni do tego aspektu podchodzić długofalowo. Kluczowe znaczenie odgrywają działania nakierowane na umocnienie stanu zdrowia, kreowanie i wzmacnianie zachowań sprzyjających zdrowiu oraz tworzenie przyjaznego zdrowiu środowiska pracy.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera (IMP) w poprzedniej edycji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 zrealizował szereg działań adresowanych do pracodawców i menedżerów, mających na celu kreowanie aktywności firm w obszarze promocji zdrowia starzejącego się personelu – szczegóły realizacji projektu zamieszczone zostały w zakładce „O projekcie (lata 2016 – 2021)”.

Działania te wymagają podtrzymywania oraz rozwoju dla spopularyzowania świadomości problemu w szerszym kręgu zakładów pracy, jak również dla wzmocnienia jakości już realizowanych bądź planowanych wdrożeń. Konieczne jest podnoszenie świadomości problemu starzenia się zasobów pracy wśród pracodawców, motywowanie i wspieranie ich w działaniach mających na celu przeciwdziałanie konsekwencjom tego procesu oraz dostarczanie wiedzy praktycznej dotyczącej przygotowania, wdrażania oraz oceny interwencji na rzecz promocji zdrowia personelu.

W odpowiedzi na te wyzwania zaplanowano upowszechnienie idei wspierania zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście wzmacniania i wydłużania ich zdolności do wykonywania pracy. W celu zapewnienia wszechstronnego wsparcia dla osób wdrażających działania prozdrowotne w firmach oraz sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami zagwarantowano możliwość korzystania z konsultacji multidyscyplinarnego zespołu ekspertów IMP w ramach utworzonego Centrum Konsultacyjnego. Prowadzone będą kampanie informacyjno-edukacyjne z wykorzystaniem strony internetowej i mediów społecznościowych, broszur oraz konferencji. Działania te będą adresowane do pracodawców oraz profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem zdrowiem pracowników, a także profesjonalistów służby medycyny pracy. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla pracowników w zakresie kluczowych współczesnych zagrożeń zdrowotnych.

Cele projektu

Cel 1. Zwiększenie kompetencji pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem w zakładach pracy, w zakresie realizacji programów prozdrowotnych ograniczających konsekwencje starzenia się personelu oraz podtrzymujących i przedłużających zdolność do pracy poprzez wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia i materiały lub przeszkolenie w tym zakresie.
Cel 2. Podniesienie świadomości i wiedzy pracowników w zakresie budowania własnego kapitału zdrowia poprzez zapewnienie im dostępu do materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zachowań sprzyjających zdrowiu.
Cel 3. Zwiększanie wiedzy profesjonalistów służby medycyny pracy w zakresie zwiększania szansy na wydłużenie okresu aktywności zawodowej poprzez stworzenie kompleksowego modelu poradnictwa i wczesnej interwencji w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku/w wyuczonym zawodzie.

Dlaczego projekt adresowany jest do pracodawców, pracowników oraz profesjonalistów służby medycyny pracy?

Miejsce pracy stwarza unikalny potencjał dla realizacji działań edukacyjno-promocyjnych nakierowanych na umocnienie stanu zdrowia, kreowanie i wzmacnianie zachowań sprzyjających zdrowiu oraz tworzenie przyjaznego zdrowiu środowiska pracy. Zakłady pracy są miejscem, w którym można skutecznie wdrażać polityki, programy, działania chroniące i wzmacniające zdrowie pracujących oraz opóźniające procesy starzenia się pracowników (m.in. poprzez promowanie stylu życia sprzyjającemu zdrowiu oraz poprzez działania w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikiem).

Działania wspierające zdrowie pracowników przynoszą realne korzyści pracodawcom w kontekście zmniejszenia absencji chorobowej i fluktuacji, zwłaszcza doświadczonych i wysoko kwalifikowanych kadr, wzrostu produktywności i zaangażowania personelu oraz poprawy wizerunku firmy. Pomimo wielu korzyści rozbudowane i ułożone w spójną strategię działania wspierające zdrowie i aktywność zawodową pracowników są rzadko realizowane w zakładach pracy w Polsce. Stąd wynika potrzeba wielostronnego zaktywizowania zakładów pracy do ich implementacji. Jedną z metod takiej aktywizacji jest edukacja pracodawców, menedżerów i innych osób mających wpływ na inicjatywy podejmowane w zakładach pracy, ukazująca korzyści osiągane dzięki wdrożeniu programów zdrowego starzenia się i ucząca zasad realizacji takich programów.

W projekcie zaplanowano kampanię edukacyjną adresowaną bezpośrednio do pracowników, jako partnerów i beneficjentów we wdrażaniu promocji zdrowia w zakładach pracy, w zakresie kluczowych współczesnych zagrożeń zdrowotnych, dzięki którym łatwiej im będzie podejmować nowe zachowania prozdrowotne i zmieniać niekorzystne dla zdrowia nawyki, a także bardziej aktywnie włączać się w działania organizowane przez pracodawców.

Bardzo ważnymi adresatami projektu są profesjonaliści służby medycyny pracy, jako grupa pozostająca w bezpośrednim kontakcie z pracodawcami i pracownikami. Rozpowszechnienie opracowanych rozwiązań oraz wyposażenie profesjonalistów służby medycyny pracy w konkretne narzędzia pozwoli w pełni wykorzystać ich potencjał w zakresie działalności wspierającej utrzymanie aktywności zawodowej starzejących się pracowników. Prowadzone będą działania edukacyjne oraz konsultacyjne adresowane do profesjonalistów służby medycyny pracy mające na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo i wczesne interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku/w wyuczonym zawodzie.

Objęcie działaniami, odnoszącymi się do tych samych zagadnień związanych ze zdrowiem, pracodawców i pracowników oraz wyposażenie w odpowiednie narzędzia profesjonalistów służby medycyny pracy pozwoli skutecznie realizować zadania związane z budowaniem kapitału zdrowia pracowników oraz kreować i wzmacniać nowe podejście do zagadnień związanych ze zdrowiem.

Produkty projektu

W opracowaniu.

Co bezpłatnie oferujemy?

1) Konsultacje dotyczące planowania i wdrażania działań prozdrowotnych dla zróżnicowanego wiekowo personelu, ze szczególnym uwzględnieniem starzejących się pracowników.

2) Dostęp do materiałów szkoleniowych i publikacji, w tym m.in.:

  • narzędzi (kwestionariuszy) do zaimplementowania w zakładach pracy, służących diagnozie potrzeb i oczekiwań zdrowotnych personelu, ocenie kultury organizacyjnej związanej ze zdrowiem, a także ewaluacji jakości i efektów wdrożonych działań prozdrowotnych;
  • zaadaptowanego do warunków polskich „Toolkit for Workplaces”, będącego efektem międzynarodowego projektu CHRODIS PLUS, zawierającego cenne wskazówki dotyczące organizacji promocji zdrowia w zakładach pracy w siedmiu obszarach tematycznych: odżywianie, aktywność fizyczna, ergonomia, zdrowie psychiczne, powroty do pracy po długotrwałej chorobie, klimat społeczny w organizacji, ograniczanie konsumpcji substancji psychoaktywnych;
  • dotyczących przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu personelu z rynku pracy poprzez poradnictwo i wczesne interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym zawodzie.

3) Udział w webinariach i konferencjach.