>>>   Zobacz pełną wersję newslettera   <<<


Jak diagnozować zachowania i postawy pracowników wobec zdrowia?

 

Wysoka wartość zdrowia i moda na zdrowy styl życia w społeczeństwie, kryzys zdrowotny ujawniony przez epidemię Covid-19, trend wellbeing w zakładach pracy w połączeniu z rozwojem rynku usług prozdrowotnych dedykowanych pracodawcom powodują, że zdecydowana większość średnich i dużych firm oferuje już swoim pracownikom różne benefity czy udogodnienia, które ułatwiają im zdrowe życie i mobilizują do dbania o zdrowie. Są to m.in. abonamenty medyczne, wejściówki do obiektów sportowo-rekreacyjnych i inne formy promocji aktywności fizycznej, infrastruktura dla zdrowego odżywiania, szkolenia dotyczące zdrowia. Niektóre z tych działań traktowane są w firmach jako must have, a liczne zakłady pracy prześcigają się we wzbogacaniu swych ofert o benefity rzadko jeszcze oferowane przez konkurencję.

Badania pokazują, że wielu pracowników nie jest zadowolonych z benefitów prozdrowotnych. Zarówno obecnie, jak przed epidemią Covid-19 tylko ok. 40% uważało, że oferta prozdrowotna firmy trafiała w ich potrzeby. Blisko co trzeci pracownik średnich i dużych firm twierdził, że była ona dostosowana tylko do potrzeb entuzjastów zdrowego stylu życia lub dostępna tylko dla uprzywilejowanych grup.

Choć przyczyny niezadowolenia pracowników mogą być różne, to jedną z ważniejszych jest mała znajomość ich potrzeb zdrowotnych. W badaniach Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi (IMP) ponad 60% menedżerów reprezentujących średnie i duże firmy otwarcie przyznało, że nie ma rozpoznanych potrzeb zdrowotnych swojego personelu. Z drugiej strony zaledwie 8% pracowników potwierdziło, że pracodawca pytał ich w ankietach o takie potrzeby. Jednocześnie aż 57% chciało, by firma pytała ich o to (w najnowszym badaniu Sodexo już ponad 90% oczekuje takiego zainteresowania ze strony pracodawcy).

Aby ułatwić firmom diagnozę potrzeb zdrowotnych pracowników, IMP opracował Kwestionariusz do oceny zachowań i postaw personelu wobec zdrowia. Jest to kolejne bezpłatne narzędzie dla firm, po Kwestionariuszu subiektywnej oceny zdrowia pracowników, przygotowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia. Kwestionariusz ten daje m.in. możliwość ustalenia, jak wygląda aktywność fizyczna personelu (w relacji do charakteru pracy), relaks i sen, używanie wyrobów tytoniowych, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, jakie są rozpowszechnione praktyki związane z jedzeniem (także w pracy), postawy wobec zdrowego stylu życia, plany co do jego prozdrowotnych zmian, oczekiwane od firmy obszary wsparcia w tym zakresie.

Kwestionariusz został tak skonstruowany, by ograniczyć bezpośrednie pytania o oczekiwane benefity (respondenci często wskazują te, które najlepiej znają, o których najwięcej słyszeli, które są najbliższe ich dobrym doświadczeniom), ale by w oparciu o uzyskane wyniki łatwo było dobrać takie rozwiązania, które najlepiej odpowiadają planom i zamierzeniom pracowników (różnych ich grup) oraz charakterystyce ich dotychczasowego stylu życia.

Aby ułatwić firmom korzystanie z opracowanych narzędzi dołączono do nich rekomendacje dotyczące sposobu opracowania, interpretacji i wykorzystania zgromadzonych danych oraz metodyki zastosowania kwestionariusza w organizacji. Kwestionariusze wraz z rekomendacjami można bezpłatnie pobrać ze strony projektu – narzędzia i kalkulatory.

Po dodatkowe informacje dotyczące przygotowania i realizacji badań ankietowych lub pomoc w interpretacji uzyskanych wyników można zwracać się do Centrum Konsultacyjnego, utworzonego w IMP w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia. Konsultacje udzielane są nieodpłatnie. Kontaktować się można przez formularz, który jest dostępny w zakładce Centrum Konsultacyjne, telefonicznie pod numerem 42 63 14 686 lub poprzez e-mail pracanazdrowie@imp.lodz.pl

Projekt jest realizowany w ramach Celu Operacyjnego 5: Wyzwania Demograficzne, Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, Zadanie 10: pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”.