Stosunek zakładów pracy do promocji zdrowia personelu wyznaczają podejmowane działania ponadobligatoryjne na rzecz zdrowia pracowników. Niemal połowa (45%) średnich i dużych firm (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie) zadeklarowała istotną poprawę warunków na stanowiskach pracy – ponad wymagania przepisów bhp (np. redukcję hałasu znacząco poniżej normy, poprawę ergonomii). Jedna na cztery badane firmy (23%) prowadziła edukację na temat zdrowia, dotyczącą innych zagadnień niż bhp (np. chorób cywilizacyjnych, stylu życia).

Dane pochodzą z Raportu

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).