Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych

W sierpniu 2022 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi (IMP) i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych. Ze strony IMP dokument podpisała prof. Jolanta Walusiak-Skorupa – Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi, natomiast z ramienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych dr Andrzej Sokołowski – Prezes Stowarzyszenia.

Wspólne działania będą prowadzone zgodnie z założeniami projektu „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”, realizowanego w ramach zadania Celu Operacyjnego 5 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

Celem współpracy jest wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia obu Stron na rzecz wsparcia i ochrony zdrowia pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb oraz oczekiwań starzejącej się kadry. Założenie to będzie realizowane poprzez wieloletnią współpracę z zakresu działalności informacyjno-promocyjnej i doradczej (w tym materiały edukacyjne, narzędzia oraz działalność konsultacyjna i szkoleniowa). Obie Strony są przekonane, że wspólnie podjęte działania przyczynią się do zwiększenia motywacji, wiedzy i kompetencji pracodawców i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem w miejscu pracy oraz wiedzy samych pracowników w zakresie wzmacniania zdrowia oraz wydłużania zdolności do wykonywania pracy.

Więcej informacji na temat współpracy oraz prowadzonych działań, będzie można znaleźć na stronie projektu www.pracanazdrowie.pl, a także na stronach partnerów – Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.