Wspieranie zdrowia psychicznego pracowników

Sondaż Eurostatu z 2017 roku wskazuje, że zaburzenia zdrowia psychicznego znajdują się na liście pięciu najpowszechniejszych schorzeń przewlekłych w populacji osób pracujących w wieku 16-64 lata1. Tymczasem dane z badań przeprowadzonych w trakcie pandemii COVID-19 sugerują, że skala tego problemu mogła się istotnie zwiększyć2. Po pierwsze, wynikać to może z nasilenia się stresorów w przebiegu kolejnych fal pandemii 3-6. Po drugie, analizy wskazują, że przechorowanie COVID-19 znacząco zwiększa ryzyko chorób psychicznych takich jak zaburzenia lękowe, bezsenność, demencja7. Omawiane tu zjawisko nasilenia się problemów zdrowia psychicznego w przebiegu pandemii potwierdzają także dane ZUS dotyczące skali absencji chorobowej wśród osób tam ubezpieczonych w 2020 r. (w pierwszym roku pandemii) w porównaniu z 2019 r. W okresie tym nastąpił wzrost liczby L4 wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania o 25,3% oraz liczby dni absencji chorobowej z tego tytułu o 36,9%8.

Dane te jasno wskakują, że istnieje duża potrzeba realizacji w zakładach pracy działań na rzecz zdrowia psychicznego pracowników w dobie pandemii COVID-19. Wsparcie pracodawców w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć prozdrowotnych jest możliwe m.in. w ramach nowo powołanego Centrum Konsultacyjnego dla osób zarządzających zdrowiem personelu w zakładach pracy. W ramach zadań Centrum eksperci Instytutu Medycyny Pracy udzielają bezpłatnych konsultacji m.in. dotyczących tego, jak oceniać w zakładzie pracy psychospołeczne warunki pracy i ich wpływ na zdrowie, samopoczucie, zadowolenie i efektywność pracy oraz jak realizować działania edukacyjne i interwencyjne w zakresie zdrowia psychicznego adresowane do różnych grup zawodowych.

Szczegółowe informacje nt. konsultacji można znaleźć w zakładce Centrum Konsultacyjne.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

1Eurofound: How to respond to chronic health problems in the workplace?, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019
2Babicki M., Mastalerz-Migas A.: Występowanie zaburzeń lękowych wśród Polaków w dobie pandemii COVID–19.Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 188: 1–13, DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/126230
3CBOS: Czy oswoiliśmy epidemię? Komunikat z badań Nr 90/2021
4CBOS: Życie codzienne w czasach zarazy. Komunikat z badań nr 60/2020
5CBOS: Sytuacja zawodowa Polaków w trakcie epidemii koronawirusa. Komunikat z badań nr 1262020
6CBOS: Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych. Komunikat z badań nr 56/2020
7Taquet M., Luciano S., Geddes J.R., Harrison P.J..: Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62354 COVID-19 cases in the USA. The Lancet Psychiatry, November 09, 2020, DOI: https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30462-4
8ZUS: Raport absencja chorobowa w 2020 r., marzec 2021, https://www.zus.pl/documents/10182/39590/Absencja+chorobowa_raport_2020.pdf/6ba50f53-bbab-dc1c-f4bf-f874fdbc2561