O projekcie – nowa

 

“Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”

finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Dlaczego taki projekt?

Starzenie się społeczeństwa to współcześnie jeden z kluczowych problemów nie tylko dla zdrowia publicznego, ale także dla gospodarki państwa. W związku z tym, w wielu dokumentach dotyczących polityki społecznej, wskazuje się potrzebę wydłużania zdolności obywateli do prowadzenia witalnego, samodzielnego, satysfakcjonującego i produktywnego życia (bez ograniczeń wynikających z chorób i innych form dysfunkcji organizmu), w tym zwłaszcza wydłużania zdolności do wykonywania pracy.

 

 

Jednym z kluczowych dokumentów w tym obszarze są przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020

Rekomendacje zamieszczone w tym dokumencie dotyczą m.in. potrzeby opracowania i wdrożenia programów ukierunkowanych na:

 • eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,
 • opracowanie i upowszechnienie programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia, związanych z przeciwdziałaniem chorobom stanowiącym przyczynę dezaktywizacji zawodowej,
 • tworzenie warunków pracy przyjaznych pracownikom oraz
 • stosowania rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem.

 

Taka sama idea wyrażona została w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020

 

Jednym z jego celów jest:

Promocja aktywnego i zdrowego starzenia, realizowana m.in. poprzez działania edukacyjne, w tym edukację pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników.

 

 

Gdzie Projekt jest realizowany?

Zakłady pracy są miejscem, w którym realizować można cele zdrowia publicznego – wdrażać polityki, programy, działania ochraniające i wzmacniające zdrowie pracujących, opóźniające procesy starzenia się pracowników (m.in. aktywizacja i wsparcie dla prowadzenia zdrowego stylu życia, racjonalnego korzystania z opieki medycznej). Takie cele leżą również w interesie pracodawców (np. zmniejszenie absencji i fluktuacji, zwłaszcza doświadczonych i wysoko kwalifikowanych kadr, wzrost produktywności i zaangażowania personelu, poprawa wizerunku firmy etc.). W tym kontekście szczególną rolę pełnią zakłady pracy, zwłaszcza średnie i duże, które często w odróżnieniu od mniejszych firm, posiadają infrastrukturę społeczną najlepszą dla wdrażania programów zarządzania zdrowiem, w tym starzejących się pracowników. Składają się na nią m.in.:

 • wyspecjalizowane struktury BHP, HR,
 • opieka profilaktyczna sprawowana przez służbę medycyny pracy,
 • rozwinięte tradycje działań prozdrowotnych i socjalnych.

 

Problem polega na tym, że mimo wielu korzyści, w świetle obiektywnych badań (Puchalski, Korzeniowska, 2017), działania tego typu rzadko realizowane są w zakładach pracy w Polsce. Stąd wynika potrzeba wielostronnego zaktywizowania zakładów pracy do ich implementacji.

 

Do kogo Projekt jest skierowany?

Jedną z dróg takiej aktywizacji jest edukacja pracodawców, menedżerów i innych osób mających wpływ na inicjatywy podejmowane w zakładach pracy, ukazująca korzyści osiągane dzięki wdrożeniu programów zdrowego starzenia się i ucząca zasad realizacji takich programów.

 

 

Dane z badania Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi dowodzą, że chociaż co druga firma podejmuje jakąś aktywność w obszarze promocji zdrowia swojego personelu, to tylko  0,7% z nich robi to z chęci przeciwdziałania skutkom starzenia się załogi. Zatem świadomość tego wyzwania jest zupełnie marginalna. Jednocześnie brakuje badań pokazujących, jaki jest stosunek pracodawców/menedżerów nie tylko do ogólnie pojętego zdrowia w firmie, ale też do specyficznego problemu starzenia się.

Badania prowadzone w średnich i dużych firmach systematycznie od 1998 r. przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy pokazują, że w obszarze zarządzania kwestiami związanymi ze zdrowiem, nową istotną grupą stali się menedżerowie HR, chociaż z racji swojego wykształcenia, na ogół słabo przygotowaną do zarządzania w tym specyficznym obszarze. Wynika to m.in. z faktu, że w systemach kształcenia menedżerów w naszym kraju brakuje kierunków i przedmiotów dotyczących zarządzania zdrowiem w zakładach pracy, brak jest też podręczników/monografii/poradników i innych materiałów edukacyjnych (np. wizualnych) opisujących modelowe programy zdrowego starzenia się.

 

Pilną potrzebą jest zatem rozpoznanie sposobów myślenia menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie sprawami zdrowia w firmach, by przekazywać im niezbędne informacje komunikując się z nimi w oparciu o wartości i cele właściwe ich profesji.

W ostatnich latach z braku środków publicznych na rozwój promocji zdrowia w miejscu pracy w naszym kraju nie były prowadzone żadne szeroko zakrojone działania na rzecz zwiększania kompetencji pracodawców, menedżerów i kadry firm w zakresie zakładowych programów prozdrowotnych, w tym skoncentrowanych na zachowaniu zdolności do pracy starzejącej się populacji  pracowników. Istnieje więc pilna potrzeba rozwoju, aktualizacji wiedzy i umiejętności wskazanych grup docelowych w zakresie przygotowania oraz implementacji działań oraz programów poświęconych tej problematyce.

Jesteśmy przekonani, że realizowany Projekt, przyczyni się do poprawy sytuacji w przedstawionym zakresie.

 

Cele Projektu

Celem głównym Projektu jest zwiększenie motywacji i kompetencji pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i profesjonalistów służby medycyny pracy do realizacji programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników w średnich i dużych zakładach pracy.

 

 

Realizacja tego celu jest jedną z kluczowych determinant zwiększenia zaangażowania zakładów pracy w Polsce w realizację zadań nakierowanych na przedłużanie zdolności do pracy/aktywności zawodowej populacji pracujących.

Mówiąc o promocji zdrowia w pracy mamy na myśli wszelkie działania na rzecz zdrowia pracowników, które podejmuje firma i które wykraczają poza obligacje prawne nałożone na pracodawców w zakresie ochrony zdrowia. Może to być m.in. wspieranie aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się, radzenia sobie ze stresem, podtrzymywanie zdolności do pracy starzejącego się personelu. Część firm dostrzega, że taka poszerzona troska o zdrowie pracowników może przekładać się na zmniejszoną absencję, obniżenie strat efektywnego czasu pracy, lepszą jakość i wydajność, dobre relacje społeczne wśród kadry, pozytywny publiczny wizerunek firmy czy nawet jej sytuację finansową.

Więcej o idei promocji zdrowia tutaj.

Cele szczegółowe Projektu to:

 • ukształtowanie wśród pracodawców, menedżerów, specjalistów HR ze średnich i dużych zakładów pracy, profesjonalistów służby medycyny pracy  przekonań i postaw sprzyjających wdrażaniu programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników,
 • nauczenie ich zasad i metodyk tworzenia, wdrażania i oceny programów zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.

 

Jakie są działania w Projekcie?

Zaplanowaliśmy 5 najważniejszych działań służących osiąganiu wymienionych wcześniej celów:

 1. Diagnozę potrzeb edukacyjnych i oczekiwań pracodawców, menedżerów i profesjonalistów HR, dotyczących informacji o zarządzaniu problemem starzenia się personelu w zakładach pracy. Rozpoznanie to opiera się zarówno na analizie danych zastanych (desk research) na temat stosunku pracodawców i menedżerów do problemów dotyczących starzenia się i zarządzania zdrowiem w zakładach pracy, jak i na badaniu jakościowym (metodą fokusową) potrzeb i oczekiwań w/w grup, dotyczących informacji na temat zakładowych programów promocji aktywnego i zdrowego starzenia się.
 2. Przygotowanie i upowszechnienie pakietu materiałów informacyjno-promocyjnych.
 3. Opracowanie i uruchomienie interaktywnej strony internetowej (wortalu) dedykowanej problematyce wydłużania zdolności do aktywności zawodowej poprzez programy promocji zdrowia w zakładach pracy.
 4. Przygotowanie i zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej dla pracodawców, menedżerów, profesjonalistów HR, specjalistów medycyny pracy i pozostałych interesariuszy na temat zarządzania problemem starzenia się personelu i wydłużania zdolności do pracy.
 5. Monitoring aktywności zakładów pracy wdrażających polityki, programy i działania dotyczące zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.

Projektowane zadania adresowane są do dwóch głównych grup o kluczowym znaczeniu dla upowszechnienia w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników. Pierwsza to pracodawcy i menedżerowie zarządzający zakładami pracy – to od nich zależy strategiczna decyzja o zaangażowaniu się firmy w takie działania.

Drugą grupą są profesjonaliści zarządzania zasobami ludzkimi (HR) w zakładach pracy – aktualnie to głównie w ich kompetencjach lokują się kwestie operacyjnego zarządzania sprawami szeroko pojmowanego zdrowia w firmach, oni też często są kadrą wykonawczą wielu działań prozdrowotnych realizowanych w firmach.

W ramach Projektu zapraszamy do współpracy firmy.

 

 

Jakie korzyści mają firmy z udziału w Projekcie?

Udział firmy w projekcie daje możliwość bezpłatnego:

– dostępu do wiedzy ekspertów z zakresu promocji zdrowia w zakładach pracy – w formie bezpośrednich konsultacji, konferencji, seminariów, szkoleń, a także najnowszych publikacji, materiałów online itp.,

– przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Pracy i korzystania z wiedzy i doświadczeń firm realizujących już działania/programy/strategie promocji zdrowia oraz nawiązania współpracy pomiędzy wieloma takimi firmami,

– promowania działań prozdrowotnych firmy, m.in. na stronach internetowych koordynatora oraz partnerów Projektu, Facebook`u, w tradycyjnych przekazach medialnych, w raportach tematycznych i publikacjach naukowych, na krajowych i międzynarodowych konferencjach, etc.

 

 

Konsultacje, które oferujemy w roku 2017 służą temu, by korzystająca z nich firma mogła m.in.:

–  poznać nowe skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów,

–  uniknąć wielu potencjalnych niepowodzeń, jakie często towarzyszą realizacji programów prozdrowotnych w pracy,

– lepiej integrować swoje działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,

–  podnosić skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,

–  zracjonalizować niektóre koszty takich działań,

–  lepiej dostosować realizowane działania do potrzeb i oczekiwań personelu oraz zwiększać poziom uczestnictwa i zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia,

–  promować się jako pracodawca dbający o zdrowie personelu.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy