Sieć promocji zdrowia

Ogólnopolska Sieć Promocji Zdrowia

Ogólnopolska Sieć Promocji Zdrowia to płaszczyzna współpracy i wymiany doświadczeń firm, podmiotów, posiadających doświadczenia w promowaniu zdrowia pracowników, chcących się nimi dzielić i wzmacniać swój pozytywny wizerunek. Powstała w 1995 r. i skupia przedstawicieli różnych branż i sektorów.

Główna misja Sieci:

 • Popularyzacja idei i profesjonalnej wiedzy dotyczącej promocji zdrowia personelu w pracy oraz upowszechnianie działań prozdrowotnych w firmach.
 • Działania na rzecz doskonalenia jakości strategii i programów wspierających zdrowie pracowników, realizowanych w środowisku pracy.

Sieć jest forum wymiany doświadczeń i współpracy między zakładami promującymi zdrowie swojego personelu, ale również pomiędzy nimi i innymi podmiotami (m.in. decydentami, służbami ochrony zdrowia – głównie medycyny pracy, służb BHP).

Sieć kieruje się zasadą dobrowolności w wyborze działań, w które angażują się jej uczestnicy. Oznacza to, że ich zaangażowanie zależy od tematyki realizowanych projektów. Podstawową strukturę Sieci tworzą zakłady pracy, które zgłosiły swój akces. Animatorem i koordynatorem prac Sieci jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, będące jednostką organizacyjną Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Korzyści z uczestnictwa w Sieci:

Dzięki uczestnictwu w Sieci uczestnicy mogą korzystać m.in. z:

 • dostępu do najnowszych publikacji na temat promocji zdrowia w miejscu pracy,
 • konsultacji ekspertów w zakresie wdrażania programów promocji zdrowia w zakładach pracy,
 • uczestnictwa w szkoleniach, seminariach, konferencjach organizowanych w ramach Sieci,
 • doświadczeń partnerów zrzeszonych w Sieci,
 • rozwiązań i produktów (metodyki działania, narzędzi oceny, materiałów informacyjnych itp.) oferowanych w ramach realizacji wspólnych projektów Sieci,
 • możliwości upowszechniania swoich działań prozdrowotnych, dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Projekty realizowane z partnerami krajowymi (było ich ponad 20) dotyczyły m.in.:

 • oceny stanu i analizy jakości wdrażania promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce,
 • przeciwdziałaniu uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,
 • aktywności zawodowej pracowników w aspekcie problematyki starzejącego się społeczeństwa,
 • promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy,
 • diagnozie barier rozwoju promocji zdrowia występujących w świadomości populacji pracującej.

Więcej

Osiągnięcia Sieci

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy m.in.:

 • przeszkolono ponad 1 000 liderów (m.in. specjalistów ds. zarządzania kadrami oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy), prowadzących działania popularyzujące promocję zdrowia w firmach,
 • opracowano i opublikowano szereg materiałów informacyjno – edukacyjnych (ponad 20 poradników, broszur, ulotek) i rozpowszechniono je w około 10 000 firmach,
 • objęto działaniami z zakresu promocji zdrowia liczną grupę pracowników (przykładowo tylko w latach 2012-2014 w ramach projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” było to ok. 58 000 osób z 209 firm w Polsce),
 • cyklicznie badano stan i czynniki rozwoju promocji zdrowia w Polsce i upowszechniano wyników takich badań (z tego obszaru powstało ok. 230 publikacji naukowych),
 • opracowano narzędzia do ewaluacji projektów promocji zdrowia w miejscu pracy, w tym takich, które zalecane są jako najbardziej wartościowe w skali międzynarodowej (np. publikowane w ramach Recommended and Promosing Practices for Situational Assessment Tools by the Health Communication Unit, University of Toronto),
 • upowszechniano działania zakładów pracy i liderów zaangażowanych w promocję zdrowia pracowników na arenie krajowej i międzynarodowej.

W 2001 r. Ogólnopolska Sieć została włączona w struktury Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Pracy (ENWHP), a Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy podjęło rolę Narodowego Biura Kontaktowego.
Misja i wizja Europejskiej Sieci zawierała się w głównym haśle Deklaracji Luksemburskiej przyjętej przez członków Sieci w 1997 jako podstawa jej funkcjonowania: „Zdrowy pracownik w zdrowej organizacji”.

Przedsięwzięcia zrealizowane we współpracy z ENWHP dotyczyły m.in. przeciwdziałania uzależnieniu pracowników od tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, promocji zdrowego środowiska pracy personelu z chorobami przewlekłymi, profilaktyki nadwagi i otyłości pracujących czy zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników.

W ramach swych działań ENWHP zajmowało się m.in.:

 • identyfikacją, opisywaniem i upowszechnianiem przykładów „dobrej praktyki” w zakresie promocji zdrowia w miejscu pracy oraz
 • promowaniem tej koncepcji wśród wszystkich kluczowych środowisk.

Projekty realizowane przez Sieć miały na celu:

 • rozwijanie struktur wspierających promocję zdrowia (na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym), w szczególności w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw,
 • udostępnianie narzędzi, metod i informacji dotyczących promocji zdrowia,
 • prezentowanie korzyści płynących z promocji zdrowia w miejscu pracy dla zdrowia publicznego, spójności społecznej i rozwoju ekonomicznego.

Więcej o Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia na stronie: www.enwhp.org oraz w broszurze informacyjnej dostępnej w języku angielskim.

Mniej