Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi i Stowarzyszenie Forum Społecznej Inspekcji Pracypodpisali porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie wsparcia zdrowia pracowników. Ze strony IMP dokument podpisała prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa – Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi, natomiast z ramienia Stowarzyszenia Forum Społecznej Inspekcji PracyMarian Kowalski – Prezes Stowarzyszenia.

Strony zgodnie zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania Celu Operacyjnego 5 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, Wyzwania demograficzne pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”.

Strony uzgodniły następujące obszary wspólnych działań:

  1. Wymiana doświadczeń i jawnych informacji o realizowanych pracach i działaniach informacyjno-promocyjnych mających na celu wspieranie zdrowia pracownika.
  2. Upowszechnianie idei promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście wzmacniania i wydłużania ich zdolności do wykonywania pracy.
  3. Promocja zdrowia pracowników, w tym w zakresie pozyskania odbiorców i promotorów wypracowanych rozwiązań t.j. materiały i narzędzie edukacyjne, oferowana działalność konsultacyjna i szkoleniowa.
  4. Zwiększenie kompetencji pracodawców i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem w miejscu pracy w zakresie działań prozdrowotnych poprzez organizowanie i promowanie kampanii edukacyjnych, webinarów, szkoleń, sympozjów i konferencji.
  5. Promowanie działań edukacyjnych dla pracowników w zakresie kluczowych współczesnych zagrożeń zawodowych.
  6. Przeciwdziałanie wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo i wczesne interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym zawodzie.