Porozumienie o współpracy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego

13 września 2022 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi (IMP) i Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego (WIHE). Ze strony IMP dokument podpisała prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa – Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi, natomiast z ramienia WIHE prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. inż. Marcin Sobczak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego.

Porozumienie zakłada wieloletnią współpracę w celu wsparcia zdrowia pracowników, zgodnie z założeniami projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”. Celem współpracy jest wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia obu Stron na rzecz wsparcia oraz ochrony zdrowia osób pracujących, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb oraz oczekiwań starzejącej się kadry. Założenie to będzie realizowane poprzez działania o charakterze naukowym i edukacyjnym, mających na celu upowszechnienie wiedzy oraz dobrych praktyk z zakresu realizacji strategii ochrony i promocji zdrowia w zakładach pracy.

Strony porozumienia wskazały na następujące obszary wspólnych działań:

  1. Wymianę doświadczeń oraz informacji o realizowanych pracach i działaniach informacyjno-promocyjnych mających na celu wspieranie zdrowia pracowników.
  2. Upowszechnianie idei promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście wzmacniania i wydłużania ich zdolności do wykonywania pracy.
  3. Promocję zdrowia pracowników, w tym w zakresie pozyskiwania odbiorców i promotorów wypracowanych rozwiązań tj. materiały edukacyjne, narzędzia oraz oferowana działalność konsultacyjna.
  4. Zwiększenie kompetencji pracodawców i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem w miejscu pracy w zakresie działań prozdrowotnych poprzez organizowanie i promowanie kampanii edukacyjnych, webinariów i konferencji.
  5. Promowanie działań edukacyjnych dla pracowników w zakresie kluczowych współczesnych zagrożeń zdrowotnych.
  6. Przeciwdziałanie wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo i wczesne interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych, stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy.

Adresatami powyższych działań będą organizacje, instytucje, towarzystwa, fundacje wspierające zdrowie pracowników oraz pracodawcy, menedżerowie, specjaliści BHP, HR, PR, EB, CSR i profesjonaliści służby medycyny pracy. Więcej informacji na temat współpracy oraz prowadzonych działań będzie można znaleźć na stronie projektu www.pracanazdrowie.pl, a także na stronach partnerów – www.imp.lodz.pl oraz www.ptmp.wihe.pl.