12 sierpnia 2022 r. odbyło się pierwsze merytoryczne spotkanie przedstawicieli Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi (IMP) oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) w ramach podpisanego na początku tego roku porozumienia. Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze kierunki i obszary współpracy oraz działania, które wspólnie zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. W rozmowach wzięła udział prof. dr hab. Kinga Polańska – Kierownik Projektu Praca na Zdrowie (IMP), dr Agnieszka Jankowska – członek Zespołu Projektu (IMP), dr Anna Maćkowiak członek Zespołu Projektu (IMP), dr Ewa Sadowska-Kowalska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska, członek Zarządu Fundacji.

Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Fundacji Rozwoju przedsiębiorczości, zostały szczegółowo omówione obszary porozumienia, które obejmuje m.in. upowszechnienie idei promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście wzmacniania i wydłużania ich zdolności do wykonywania pracy; zwiększenie kompetencji pracodawców i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem w miejscu pracy; prowadzenie i promowanie działań edukacyjnych dla pracowników w zakresie kluczowych współczesnych zagrożeń zdrowia; wymianę doświadczeń oraz informacji o realizowanych przez strony pracach oraz działaniach informacyjno-promocyjnych, mających na celu wsparcie zdrowia pracowników.

Obie strony zgodnie podkreśliły, że w dobie narastającego szumu informacyjnego kluczowym aspektem jest wielopłaszczyznowa współpraca świata nauki, biznesu oraz sektora publicznego. Wspólne działania stwarzają ogromny potencjał w zakresie rozpowszechniania wartościowych, a przede wszystkim wiarygodnych informacji oraz działań o charakterze edukacyjnym, a także dobrych praktyk na dużą skalę. To ogromna szansa na wsparcie zdrowia pracowników, które w kontekście obecnych przemian demograficznych powinno być szeroko omawianym zagadnieniem. Dlatego podczas spotkania ustalono, że realizowane w pierwszej kolejności działania w ramach porozumienia, będą skupione na rozpowszechnianiu treści informacyjno-edukacyjnych poświęconych kwestii zarządzania zdrowiem zróżnicowanego wiekowo personelu, a także działalności Centrum Konsultacyjnego.

Więcej informacji na temat współpracy oraz prowadzonych działań będzie można znaleźć na stronie projektu www.pracanazdrowie.pl, a także na stronach partnerów – www.imp.lodz.pl oraz www.frp.lodz.pl.

 

Porozumienie pomiędzy Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi a Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości zakłada wieloletnią współpracę z zakresu działalności edukacyjno-promocyjnej w celu wsparcia zdrowia pracowników, zgodnie z założeniami projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”. Więcej informacji na temat porozumienia można znaleźć w artykule „Współpraca z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości”.