Nasze działania adresujemy do różnych środowisk pracy (m.in. firm zarówno o profilu usługowym jak i przemysłowym, szkół, zakładów karnych) i różnych odbiorców (m.in. pracodawców, kadry zarządzającej, służb medycyny pracy, służb BHP, pracowników).
Zajmujemy się m.in.:

  • popularyzacją koncepcji promocji zdrowia w miejscu pracy oraz opracowaniem strategii jej rozwoju;
  • badaniem uwarunkowań, przebiegu i efektów procesów promocji zdrowia w polskich przedsiębiorstwach oraz badaniem uwarunkowań i stanu zachowań zdrowotnych populacji pracujących;
  • uczestnictwem w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i wdrożeniowych;
  • wspieraniem firm w przygotowaniu, wdrażaniu i ewaluacji strategii zarządzania zdrowiem personelu;
  • opracowaniem narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych związanych z realizacją programów prozdrowotnych w firmach;
  • szkoleniem specjalistów na potrzeby upowszechniania, organizacji i oceny procesów promocji zdrowia w przedsiębiorstw.

Posiadamy duże doświadczenie we współpracy z firmami. Wybrane przykłady:

  • Opracowaliśmy kompleksową strategię zdrowotną firmy i pomogliśmy w jej wdrożeniu (m.in. Pollena Eva S.A., Koksownia Zdzieszowice, Volkswagen Poznań),
  • Koordynowaliśmy wdrożenie i ewaluację programu promocji zdrowia psychicznego (30 zakładów pracy woj. kujawsko-pomorskiego) oraz programu profilaktyki palenia tytoniu, konsumpcji alkoholu i środków psychoaktywnych (ok. 30 firm i 159 jednostek Służby Więziennej całej Polski),
  • Udzieliliśmy ponad 500 różnego rodzaju konsultacji dotyczących wdrażania programów prozdrowotnych w firmach, z których skorzystali przedstawiciele ponad 100 zakładów pracy.
  • Zrealizowaliśmy blisko 100 szkoleń dla menadżerów promocji zdrowia w całej Polsce.