Najczęściej zadawane pytania dotyczące kwestionariusza subiektywnej oceny stanu zdrowia

W najnowszej edycji Narodowego Programu Zdrowia Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wspiera działania menadżerów promocji zdrowia w przeprowadzaniu diagnozy potrzeb i oczekiwań zdrowotnych personelu. Jednym z narzędzi mających temu służyć jest kwestionariusz do subiektywnej oceny stanu zdrowia. Otrzymaliśmy szereg pytań dotyczących możliwości wykorzystania tego kwestionariusza ankiety w firmie oraz obszarów tematycznych z jakich się składa. Poniżej prezentujemy przykłady najczęściej zadawanych pytań dotyczących kwestionariusza wraz z odpowiedziami.


Zależy mi na rozszerzeniu dotychczas prowadzonych działań skupionych wokół diagnozy sytuacji zdrowotnej personelu w mojej organizacji. Jestem zainteresowany wykorzystaniem kwestionariuszy, które są przez państwa udostępniane w ramach projektu. Pierwszy z nich ma służyć subiektywnej ocenie stanu zdrowia pracowników. Jakie zagadnienia są w nim poruszone? Jakie tematy obejmuje to narzędzie?

Kwestionariusz ankiety składa się z 7 części (moduły A-G). Cześć A zawiera pytania o ogólną samoocenę stanu zdrowia, a także osobno o ocenę stanu zdrowia psychicznego. Pytania związane z ryzykiem rezygnacji z pracy ze względu na stan zdrowia w kontekście starzenia się znajdują się w części B. W części C zostały zgrupowane pytania ogólnie ukazujące stosunek pracowników do dbania o własne zdrowie. Części D i E obejmują szeroki zakres zróżnicowanych, szczegółowych aspektów/ujęć zdrowia, które dopiero łącznie dają jego możliwie szeroki obraz (uwzględnione są tu m.in. pytania o aktywność fizyczną, jakość snu, zdrowie w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym). Elementy oceny zdrowia w kontekście pracy zawodowej znajdują się w części F (pytania te diagnozują wybrane elementy stanu zdrowia potencjalnie warunkowane wpływem aktywności zawodowej). Ostatnim elementem kwestionariusza jest tzw. „metryczka” (cześć G) obejmuje ona pytania dotyczące zmiennych socjo-demograficznych takich jak płeć, wiek, wykształcenie i charakter wykonywanej pracy. Dane z tej części są użyteczne w analizie zróżnicowań stanu zdrowia pomiędzy wyodrębnionymi grupami pracowników (np. według wieku).

 

Planuję wykorzystać udostępnianą w ramach projektu ankietę w moje firmie – realizacja badań ankietowych to coś nowego w naszej organizacji. Czy bez wsparcia profesjonalistów będziemy w stanie dokonać analizy zebranych danych?

Tak. Narzędzie, które udostępniamy to nie tylko kwestionariusz ankiety ale także instrukcja dotycząca tego, jak przeprowadzić badanie oraz jak analizować zebrane wyniki. Narzędzie składa się z takich elementów jak:

  • rekomendacje dotyczące sposobu opracowania, interpretacji i wykorzystania zgromadzonych danych,
  • opis rekomendowanej metodyki wykorzystania kwestionariusza w organizacji.

Jeśli realizacja badań przy pomocy kwestionariusza ankiety, który udostępnimy jest dla Państwa dużym wyzwaniem zapraszamy do kontaktu (na adres e-mail pracanazdrowie@imp.lodz.pl lub pod nr telefonu 42 6314 538) z autorami kwestionariusza z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy którzy, w ramach bezpłatnych konsultacji (realizowanych z NPZ), mogą wspomóc proces planowania oraz wdrażania korzystania z tego narzędzia.

 

Planujemy w zakładzie pracy przeprowadzić diagnozę sytuacji zdrowotnej personelu, a następnie, na podstawie uzyskanych danych, stworzyć ofertę działań wspierających zdrowie pracowników. Czy wykorzystanie tego kwestionariusza wystarczy, aby dobrze poznać i zdefiniować potrzeby pracowników w tym zakresie?

Projektując ofertę działań prozdrowotnych dedykowanych pracownikom kluczowe jest, aby  uwzględnić ich potrzeby i oczekiwania, a także możliwości firmy. Udostępniona ankieta jest pierwszym z serii pięciu narzędzi, z których każde eksploruje innych obszar uwarunkowań sytuacji zdrowotnej organizacji. Pozostałe narzędzia tworzone w ramach projektu będą poruszały kolejne aspekty – ocenę zachowań i postaw personelu wobec zdrowia i diagnozę kultury organizacyjnej związanej ze zdrowiem. Ponadto dla organizacji, które już prowadzą działania prozdrowotne dla pracowników bardzo przydatne będą narzędzia dotyczące ewaluacji jakości wdrożenia programu promocji zdrowia oraz efektów wdrożenia działań prozdrowotnych. Wszystkie stworzone w ramach projektu narzędzia będziemy sukcesywnie publikować w tym i następnych latach – zachęcamy do korzystania ze wszystkich ankiet, co umożliwi uzyskanie bardziej wielowymiarowych danych a tym samym  da lepszy obraz potrzeb pracowników i uwarunkowań wewnątrz organizacji.