Kwestionariusz do oceny zachowań i postaw personelu wobec zdrowia i zdrowego stylu życia to kolejne narzędzie do badań ankietowych, opracowane przez ekspertów Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Przygotowane zostało, by pomóc menedżerom zarządzającym kapitałem ludzkim, wizerunkiem, wellbeingiem, zdrowiem i bezpieczeństwem czy benefitami w zakładach pracy w diagnozie potrzeb i oczekiwań pracowników, a następnie w przygotowaniu i komunikowaniu firmowej oferty prozdrowotnej oraz w ocenie/ewaluacji efektów wdrożonych działań. Narzędzie to, podobnie jak wcześniej udostępniony Kwestionariusz subiektywnej oceny zdrowia pracowników, znajduje się w otwartym dostępie – można wykorzystać go nieodpłatnie do użytku niekomercyjnego.

Kliknij w okładkę, żeby otworzyć i pobrać kwestionariusz.

Obecnie udostępniany kwestionariusz daje możliwość ustalenia na poziomie zbiorowym, jak wygląda aktywność fizyczna personelu (w relacji do charakteru pracy), relaks i sen, używanie wyrobów tytoniowych, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, jakie są rozpowszechnione wśród pracowników praktyki związane z jedzeniem (także w pracy), postawy wobec zdrowego stylu życia, plany co do jego prozdrowotnych zmian, oczekiwane od firmy obszary wsparcia w tym zakresie. Udostępnione opracowanie, oprócz wzoru kwestionariusza ankiety, zawiera rekomendacje dotyczące metodyki przeprowadzenia badania w zakładzie pracy oraz sposobu opracowania, interpretacji i wykorzystania zgromadzonych danych.

Zapraszamy do korzystania z opracowanej ankiety. Oferujemy też pomoc w dostosowaniu narzędzia do specyficznych potrzeb firmy oraz w interpretacji wyników zebranych przy jego zastosowaniu. Bezpłatne konsultacje w tym obszarze udzielane są telefonicznie: 42 6314 686 lub poprzez e-mail: pracanazdrowie@imp.lodz.pl.