Kwestionariuszowi do badania kultury zdrowia zakładzie pracy

Serdecznie zapraszamy do korzystania z kolejnego narzędzia opracowanego przez zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy wspierającego pracodawców i menadżerów w doskonaleniu procesów promocji zdrowia w zakładach pracy.

To, oraz wcześniej udostępnione narzędzia, takie jak „Kwestionariusz do subiektywnej oceny stanu zdrowia personelu firmy” oraz „Kwestionariusz do oceny zachowań i postaw personelu wobec zdrowia”, wraz z opisami rekomendowanej metodyki ich stosowania, można znaleźć w zakładce „Narzędzia i kalkulatory”.

Dzięki najnowszemu narzędziu – „Kwestionariuszowi do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy” – pracodawcy i menadżerowie zarządzający zdrowiem w zakładach pracy mogą w uporządkowany i systematyczny sposób przyjrzeć się, czy i na ile ich firma realnie ceni zdrowie swojego personelu. Oznacza to zwłaszcza, że tworzy korzystne dla niego warunki w środowisku materialnym i społeczno-organizacyjnym, rozwija wśród kadry i pracowników postawy sprzyjające zdrowiu oraz umożliwia, ułatwia, wspiera i stymuluje prozdrowotne praktyki, realizowane zarówno w czasie pracy, jak w życiu codziennym. Pracodawcy i menadżerowie mogą też zobaczyć, w jakich obszarach funkcjonowania ich organizacji zdrowie zajmuje już ważne, a w jakich jeszcze marginalne miejsce. Tym samym kwestionariusz pomaga w planowaniu procesów usprawniania kultury zdrowia. W kolejnych latach mogą też monitorować postępy w tworzeniu i rozwijaniu kultury zdrowia w swoim przedsiębiorstwie lub instytucji.

Kliknij w okładkę, żeby otworzyć i pobrać kwestionariusz.
Kliknij w okładkę, żeby otworzyć i pobrać kwestionariusz.

Kwestionariusz stymuluje do refleksji nad stanem kultury zdrowia organizacji w ośmiu następujących obszarach:

  • Wartości i polityki organizacyjne
  • Materialne środowisko pracy i świadczenia prozdrowotne
  • Organizacja procesów pracy
  • Struktury i role instytucjonalne
  • Praktyki zarządcze i komunikacyjne
  • Normy i obyczaje w organizacji
  • Postawy i przekonania
  • Relacje międzyludzkie

Każdy z tych obszarów jest w kwestionariuszu szczegółowo scharakteryzowany. Tym samym przedstawia on postulowany „stan idealny” kultury zdrowia w zakładzie pracy, w której pracownikom chce się dbać o zdrowie i mają ku temu tworzone, przy ich współudziale, optymalne warunki.

Serdecznie zapraszamy do pobierania i korzystania z kwestionariusza.

Autorzy narzędzia udzielają bezpłatnych konsultacji pracodawcom i menadżerom w dostosowaniu narzędzia do specyficznych potrzeb firmy oraz w interpretacji wyników zebranych przy jego zastosowaniu. Bezpłatne konsultacje w tym obszarze udzielane są telefonicznie: 42 6314 685 lub poprzez e-mail: pracanazdrowie@imp.lodz.pl.