Dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego stanowią poważny problem zdrowotny. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2019 roku, chroniczne bóle pleców w szczególności dolnej partii były jednymi z najczęściej występujących chorób i dolegliwości przewlekłych dotykających dorosłych Polaków. Z kolei w populacji pracujących – według danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, najczęstszą przyczyną absencji w pracy, w 2022 roku, były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Stanowiły one 16,4% wszystkich nieobecności i wygenerowały 39,1 mln dni zwolnień chorobowych.W poprzednich latach znajdowały się one pod tym względem na drugim miejscu, na pierwszym plasowała się ciąża i połóg. Warto jednak podkreślić, iż zmiana ta została spowodowana mniejszą liczbą ciąż, a nie gwałtownym wzrostem schorzeń.

Jeśli chodzi o jednostki chorobowe powodujące najdłuższe absencje, to z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 2021 roku wynika, że zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych oraz bóle grzbietu były powodem największej liczby dni nieobecności wśród mężczyzn (odpowiednio 6,3% i 4,9% ogółu dni). Również Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ujmuje zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD – musculoskeletal disorders) jako najczęstszy w Unii Europejskiej problem zdrowotny związany z pracą. Ponad połowa pracowników z krajów członkowskich – UE28 – (60%) skarży się na tego typu dolegliwości – najczęściej doskwiera im ból pleców i mięśni kończyn górnych. Co więcej na schorzenia ze strony MSD najczęściej narzeka personel zatrudniony w budownictwie, wodociągach oraz rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie. Często występowanie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych deklarują też pracownicy zajmujący się zdrowiem ludzkim i pracą socjalną. Z raportu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wynika również, że prawdopodobieństwo zgłaszania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego znacznie wzrasta wraz z wiekiem. Przyczyny dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego mogą być różne, często wynikają z oddziałujących wspólnie czynników fizycznych i biomechanicznych, organizacyjnych i psychospołecznych czy indywidualnych.

Przeciwdziałanie malejącej sprawności fizycznej oraz radzenie sobie z obciążeniem pracą występującymi wraz z wiekiem było również obszarem tematycznym, który w 2022 roku był najchętniej konsultowany z ekspertami utworzonego w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi Centrum Konsultacyjnego. Przedstawiciele firm zwracali się do specjalistów o porady dotyczące oceny fizycznego obciążenia pracą na określonych stanowiskach; profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa spowodowanych wymuszoną pozycją przy pracy oraz minimalizacji obciążenia narządu wzroku w pracy przy komputerze. W tym zakresie w 2022 roku udzielono łącznie 24 porad.

Przypominamy, że również w tym roku osoby reprezentujące zakłady pracy mogą skorzystać z eksperckiego wsparcia multidyscyplinarnego zespołu Centrum Konsultacyjnego. Na konsultacje mogą zgłosić się firmy zlokalizowane w Polsce (niezależnie od wielkości, formy własności i profilu działalności), bez względu na stopień zaawansowania realizowanych działań prozdrowotnych dla pracowników. Udział w tej formie poradnictwa jest nielimitowany – jeśli przedsiębiorstwo omawiało już prowadzone inicjatywy prozdrowotne z naszymi ekspertami, a potrzebuje kolejnej konsultacji, może zgłosić się ponownie. Zakresy tematyczne udzielanego wsparcia, a także formularz zgłoszeniowy znajdują są w zakładce Centrum Konsultacyjne. Zachęcamy do kontaktu!