Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi serdecznie zaprasza pracodawców oraz kadrę nadzorującą bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i wellbeing w zakładach pracy do udziału w bezpłatnych konsultacjach, wspierających zarządzanie zdrowiem zróżnicowanego wiekowo personelu, ze szczególnym uwzględnieniem starzejących się pracowników.

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie firmy zlokalizowane w Polsce, niezależnie od wielkości, formy własności i profilu działalności oraz zaawansowania realizowanych działań prozdrowotnych dla pracowników. Aby zapisać się na na konsultacje, wystarczy wysłać e-mail na adres pracanazdrowie@imp.lodz.pl lub wypełnić formularz dostępny w zakładce Centrum Konsultacyjne. W treści wiadomości lub w formularzu należy podać informację, który temat z oferty konsultacyjnej będzie głównym tematem rozmowy. Następnie, w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wiadomości, ekspert IMP podejmie kontakt w celu ustalenia konkretnego terminu konsultacji lub bezpośrednio odpowie na zadane pytania.

Same konsultacje odbywają się zdalnie – w formie rozmowy telefonicznej lub telekonferencji. W zależności od sytuacji epidemicznej, możliwe jest także odbycie bezpośredniego spotkania w siedzibie firmy lub w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Informacji organizacyjnych dotyczących konsultacji udzielamy też telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00, pod numerem telefonu: 42 6314 538.

Zakres tematyczny konsultacji:

  • podniesienie produktywności i ograniczenie absencji wynikającej z chorób, dolegliwości i procesów starzenia się poprzez działania na rzecz wzmacniania sprzyjającego zdrowiu stylu życia pracowników;
  • diagnoza potrzeb zdrowotnych personelu – zwiększenie skuteczności benefitów prozdrowotnych i działań w sferze wellbeing;
  • planowanie, wdrożenie i rozwój strategii promocji zdrowia personelu;
  • metody oceny fizycznego obciążenia pracą na różnych stanowiskach oraz wykorzystanie wyników oceny dla poprawy warunków pracy i wzmacniania zdrowia pracowników;
  • metody oceny ergonomicznej stanowisk pracy, urządzeń i narzędzi pracy, organizacji i sposobów jej wykonywania oraz planowanie i wdrożenia działań naprawczych;
  • zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym pracy zmianowej oraz realizacja działań edukacyjnych i profilaktycznych w tym zakresie;
  • metody oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do czynników chemicznych i biologicznych w środowisku pracy oraz przygotowanie zaleceń dla pracowników eksponowanych na te czynniki;
  • ocena celowości wykonania u pracowników badań genetycznych dotyczących wrażliwości na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy, z uwzględnieniem prawnych i etycznych ograniczeń takich badań;
  • ocena psychospołecznych warunków pracy i ich wpływu na zdrowie, samopoczucie, zadowolenie i efektywność pracy oraz realizacja działań edukacyjnych i interwencyjnych adresowanych do różnych grup zawodowych;
  • przeciwdziałanie wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo i wczesne interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym zawodzie.
Więcej informacji na temat konsultacji oraz interaktywny formularz zgłoszeniowy można znaleźć w zakładce Centrum Konsultacyjne.