Video

Tu znajdziecie Państwo materiały filmowe związane z realizowanym Projektem.

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego zarządzania zdrowiem w firmie w kontekście starzenia się personelu. W materiale zostały omówione następujące kwestie:

– dane dotyczące problemu starzenia się personelu zakładów pracy w Polsce,
– działania służące podtrzymywaniu i wydłużaniu zdolności do pracy,
– najczęstsze błędy w realizacji działań prozdrowotnych w firmach i sposoby ich przezwyciężania,
– korzyści dla firmy wynikające z realizacji strategii/programu zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.

Zapraszamy również do obejrzenia wystąpienia dra Krzysztofa Puchalskiego: „Koncepcja promocji zdrowia w pracy w kontekście zarządzania zdrowiem, energią i wiekiem personelu”. Wykład zawiera m.in. treści dotyczące podstawowych założeń promocji zdrowia w pracy (w kontekście zróżnicowanych pokoleń pracowników), uwarunkowań zdrowia w firmie i zróżnicowanych obszarów działań w tym zakresie.

Zachęcamy  również do obejrzenia innych filmów z konferencji pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”:

„Starzenie się populacji w wieku aktywności zawodowej w Polsce jako problem społeczny i wyzwanie dla konkurencyjności firm” (dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ): 

„Praktyka zarządzania wiekiem i zarządzania międzygeneracyjnego” (dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ): 

 

„Stan zdrowia, problemy i potrzeby zdrowotne pracowników w kontekście struktury wieku i starzenia się” (mgr Eliza Goszczyńska, IMP w Łodzi):

„Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii dojrzałego człowieka” (mgr Justyna Kliombka – Jarzyna, HRP Polska): 

„Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń zakładów pracy – szanse i zagrożenia” (dr. hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, IMP w Łodzi):

„Nieobligatoryjna aktywność zakładów pracy w Polsce na rzecz zdrowia personelu – stan i kierunki przemian” (dr Krzysztof Puchalski, IMP w Łodzi).

„Firmy, pracodawcy i menedżerowie wobec problemu starzenia się personelu – wyniki badań” (dr Elżbieta Korzeniowska, IMP w Łodzi).

 

„Zasady wdrażania w firmach programów promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu” (dr Elżbieta Korzeniowska, IMP w Łodzi).

„Korzyści dla firmy wynikające z promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu zakładów pracy” (mgr Eliza Goszczyńska, IMP w Łodzi).

„Motywowanie do uczestnictwa w programie i prozdrowotnych zmian w stylu życia” (dr Elżbieta Korzeniowska i dr Krzysztof Puchalski, IMP w Łodzi).

„Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy” cz.1 (dr Krzysztof Puchalski, IMP w Łodzi).

„Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy” cz.2 (dr Krzysztof Puchalski, IMP w Łodzi). 

„Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy” cz.3  (dr Krzysztof Puchalski, IMP w Łodzi). 

 

„Zdrowie na bank” – program Banku Zachodniego WBK dla pracowników w każdym wieku (Katarzyna Lew-Kucharska i Grzegorz Słowik Bank Zachodni WBK S.A.).

 

Prezentacja programu prozdrowotnego realizowanego w Volkswagen Poznań Sp. z o.o.” (Magdalena Mielcarek, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.).

 

 

Działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia pracowników w różnym wieku – EmiTel sp. z o.o.” (Mariusz Matycz, EmiTel sp. z o.o.).

Film “Praca Na Zdrowie” zawiera infografiki przedstawiające idee, wyniki badań i działania realizowane przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi projektu: “Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”.